Forretningsorden 

Fyns Tennis Unions forretningsorden for bestyrelsen.
 

1.      Bestyrelsens kompetence, funktion og valg

 
1.1 Bestyrelsen er FTU’s øverste ledelse, og leder FTU i overensstemmelse med vedtægten, nærværende forretningsorden, gældende regler og lovgivning.
1.2 Forretningsordens formål er at sikre en ordnet, gennemsigtig og forsvarlig behandling af sager i bestyrelsen, således at formålsbestemmelsen som den er anført i FTU’s vedtægt § 2 opfyldes. 

1.3 Bestyrelsens udfører sit arbejde i møder, og er som sådan en ”ikke arbejdende” bestyrelse for så vidt angår FTU’s daglige drift.
1.4 Bestyrelsen vælges og sammensættes i henhold til FTU’s vedtægt § 6.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år, på det første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling, med næstformand og kassere. Konstitueringen kan tillige omfatte ansvarsområder som seniorformand, juniorformand, turneringsleder, sekretær og andre ansvarsposter.  
1.5 I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktioner. 
1.6 De valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen, ved længerevarende forfald af mere end 3 måneders varighed.
1.7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejds- og ad hoc grupper til afdækning, udvikling eller løsning af aktuelle opgaver.
Grupperne sammensættes af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleret med eksterne andre, som har særlig interesse og kompetence for pågældende område.
1.8 Bestyrelsen etablerer, vedligeholder og udvikler et positivt og tillidsfuldt forhold til FTU’s interessenter; 

2. Bestyrelsesmøder, dagsorden og referat

 
2.1   Ordinære bestyrelsesmøder afholdes 4 - 6 gange om året. Antallet af møder afpasses i forhold til aktuelle behov.
2.2   Møderne indkaldes pr. brev eller pr. E – mail med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinært møde kan indkaldes når 3 af bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet. 
Bestyrelsesmøder kan afvikles som internatmøder.
Møderne planlægges om muligt for et år ad gangen eller aftales som minimum fra gang til gang. 
2.3 Dagsorden til bestyrelsesmøder udarbejdes af formanden. 

Ethvert medlem i bestyrelsen kan kræve et punkt sat på dagsordenen. 
Indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes, så bestyrelsesmedlemmer har det i hænde senest 5 dage før mødet. 
Som udgangspunkt anvendes e-mail til indkaldelser, dagsordener og bilag samt til den løbende afrapportering.
 
Almindelige bestyrelsesmøder indeholder typisk følgende punkter:
1. godkendelse af dagsorden v/ formanden
2. afrapportering om økonomi v/ kassereren
3. afrapportering fra udvalg og grupper v/ bestyrelsesmedlemmer
4. Siden sidst v/ formanden
5. næste møde v/ formanden
6. eventuelt
Med det formål at sikre at bestyrelsesmedlemmer kan møde velforberedt til bestyrelsesmøder, opdeles dagsordenen: 
1. sager til beslutning, 2. Økonomi, 3. sager under behandling og 4. sager til orientering. 
Alle sager skal indeholde en kort sagsfremstilling, og beslutningsgrundlaget skal præciseres så det klart fremgår, hvad bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvad der er til en foreløbig behandling, og hvad der er til orientering. 
Afrapporteringer, sagsfremstillinger, budgetnotater m.v. skal som udgangspunkt foreligge som skriftlige bilag forud for møder. 
Helt undtagelsesvis kan akutte sager sættes på dagsordenen ved mødets start, under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.
2.4 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes med mindst 3 dages varsel, med særskilt angivelse af hvilke punkter der er til behandling.
2.5 Bestyrelsesmøder og debatter ledes af formanden som har til opgave:
- at indlede mødet
- at prioritere dagsordenen, herunder disponere tidsplanen for mødet
- at være opmærksom på at mødet afvikles i en god atmosfære
- at sikre sager bliver fremlagt så der sikres et reelt beslutningsgrundlag
- at opsummere og klargøre beslutningsgrundlaget
- at holde styr på talerrækken så alle får mulighed for at komme til orde
- at skære igennem og stoppe debatten hvis den kører i ring
- at lede evt. afstemninger
2.6 Bestyrelsen anvender som princip konsensusbeslutninger. Kan konsensus ikke opnås, afgøres sager ved almindeligt stemmeflertal. 
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 4 bestyrelsesmedlemmers fremmøde.
2.7 Sekretæren skriver referat over bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmødet.
Referatet udsendes så det er bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 8 dage efter mødets afholdelse. 
Bestyrelsesmedlemmer kan få indført særstandpunkter i referatet, såfremt man er uenig i en sags afgørelse. 

3. Øvrige bestemmelser

 
3.1   Bestyrelsesmedlemmerne udfører deres arbejde på frivillig basis. 
Udgifter til kørsel, forplejning  dækkes jf DIF’s regler
Udgifter til telefon, drift af IT-opkobling, porto o. lign. besluttes konkret af bestyrelsen.
3.2   Bestyrelsen kan retligt og økonomisk forpligte FTU udadtil, ved underskrift af formanden og kassereren, efter forudgående beslutning i bestyrelsen. FTU kan ikke træffe retlige eller økonomiske dispositioner der forpligter medlemsklubberne.
3.3 Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter økonomisk for FTU’s dispositioner. FTU’s økonomiske forpligtigelser, fordringer og tilgodehavender kan alene realiseres gennem FTU’s formue og aktiver.

4. Forretningsordenen

 
4.1   Nærværende forretningsorden gælder for bestyrelsens arbejde og bør som udgangspunkt ikke fraviges.
Eventuelle ændringer i forretningsordenen forudsætter godkendelse på et ordinært bestyrelsesmøde ved et flertal.

Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmødet den 21. januar 2010.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram