VEDTÆGT FOR FYNS TENNIS UNION

§ 1. Navn

Unionens navn er Fyns Tennis Union (FTU).

FTU er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF) og er underlagt DTF’s love og øvrige bestemmelser. 


§ 2. Formål

FTU’s formål er at virke for tennissportens trivsel, udbredelse og fremgang på Fyn ved at:

 1. Samle og organisere tennisklubber på Fyn

 2. Tilbyde og afholde arrangementer, turneringer, kurser og aktiviteter

 3. Anvende FTU’s ressourcer til gavn for og udvikling af tennisspillet

 4. Danne bindeled mellem DTF og de fynske tennisklubber

 5. Samarbejde med DTF omkring bredde- og elite samt uddannelse

 6. Udbrede kendskab til DTF’s og FTU’s forskellige tilbud til klubberne

 7. Sikre et højt informationsniveau via mødevirksomhed, e-mail, hjemmeside og sociale medier


§ 3. Medlemmer

 1. Enhver klub på Fyn der har tennis på sit program kan optages i FTU.

 2. En klub der ønsker at blive medlem i FTU, kan indsende en ansøgning til FTU’s bestyrelse, ledsaget af et eksemplar af klubbens love /vedtægter.

 3. Bestyrelsen træffer afgørelse på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde om den ansøgende klub kan optages. Hvis bestyrelsen afslår optagelsen, kan den ansøgende klub få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

 4. Indmeldelse kan ske til et hvilket som helst tidspunkt, men regnes fra begyndelsen af det regnskabsår i hvilket indmeldelsen er sket.

 5. Udmeldelse skal meddeles skriftligt inden den 31. december til formanden, og har virkning fra den 1. januar året efter. Der betales fuldt kontingent i udmeldelsesåret.


§ 4. Klubbers forpligtelser

Enhver klub skal:

 1. hvert år indberetter antal medlemmer, opgjort som foreskrevet af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Indberetningen skal være foretaget senest  den af DIF fastsatte dato.

 2. indberette enhver sag om udelukkelse af spillere (medlemmer) til FTU

 3. give meddelelse om ændring af klubbens love / vedtægter

 4. hvert år efter klubbens generalforsamling indsender en liste til FTU’s sekretær over bestyrelsesmedlemmer (funktion, navn, adresse, telefon og e-mail)

 5. orienteregerneFTU om større arrangementer og begivenheder i klubben.


§ 5. Kontingent

Kontingent til FTU fastsættes på FTU’s ordinære generalforsamling. 

Kontingent til DTF fastsættes på DTF’s ordinære generalforsamling. 

Kontingent skal indbetales senest den 1. juni.

 1. Nye klubber er kontingentfrie i det regnskabsår indmeldelsen modtages.
   Kontingentet er baseret på antal medlemmer det foregående år, der er opgivet til DIF jf. § 4, stk. 1, eller anden hovedforening hvis man ikke har været medlem af DTF og DIF det foregående år.

 2. Unionskontingent. Grundkontingent 500 kr for de første 50 medlemmer. Fra medlem nummer 51 -Besluttes hvert år på FTU’s generalforsamling. Forsikring pr medlem. (ca 5 kr)


§ 6. Bestyrelsen

 1. FTU ledes af en bestyrelse der består af 6-8 medlemmer, én formand og 5-7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode.

 2. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal for at være valgbare være medlem af en klub under FTU. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktioner.

 3. En klub kan højest være repræsenteret med to pladser i bestyrelsen.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand (valgt på generalforsamlingen), næstformand, kasserer, sekretær, junioransvarlig, senioransvarlig, uddannelsesansvarlig og turneringsansvarlig. Efter eget valg, kan bestyrelsen udpege ansvarlige på flere områder, ligesom bestyrelsen kan nedsætte udvalg for 1 år ad gangen til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og funktionsbeskrivelser, som godkendes på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 6. FTU tegnes af formanden sammen med to medlemmer af bestyrelsen i forening. I økonomiske anliggender skal den ene være kassereren.

 7. Bestyrelsen kan ikke træffe retlige eller økonomiske dispositioner der forpligter medlemsklubberne. Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for FTU’s dispositioner. Eventuelle forpligtigelser kan alene realiseres gennem FTU’s formue og aktiver.

 8. FTU vælger DTF-repræsentant på første møde efter generalforsamlingen

 9. Indtræder der vakance blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen udfylde vakancen indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken der sker nyvalg for den resterende valgperiode.

 10. Bestyrelsen holder møder så ofte formanden finder det fornødent, eller når det ønskes af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne. Møderne planlægges om muligt for et år ad gangen.

 11. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske via e-mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer, senest syv dage før mødet afholdes. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet, samt indeholde dagsorden og de bilag der skal behandles på mødet.

 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen anvender som princip konsensusbeslutninger. Kan konsensus ikke opnås, afgøres sager ved almindeligt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 13. Bestyrelsen drager omsorg for at der føres protokol over dens møder. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse senest otte dage efter mødet. Herefter lægges der et beslutningsreferat på FTU’s hjemmeside.

 14. Bestyrelsen udfører sit arbejde på frivillig ulønnet basis. Udgifter til kørsel, forplejning og ophold dækkes jf. gældende kommunale regler herfor. Eventuelle udgifter til telefon, porto, drift af IT-opkobling mv. besluttes konkret af bestyrelsen.


§ 7. Bemyndigelse

Bestyrelsen har myndighed til:

 1. At iværksætte foranstaltninger og træffe bestemmelser, der har til hensigt at opfylde de i § 2 angivne formål, medmindre det drejer sig om forhold, hvor generalforsamlingen ifølge lovene har den eneste myndighed, og under iagttagelse af FTU’s love at udfærdige, håndhæve og offentliggøre alle i forbindelse hermed stående forskrifter, regler og bestemmelser.

 2. At udelukke en klub eller spiller, der har overtrådt FTU’s love, regulativer eller retningslinjer, eller som har udvist usportslig eller usømmelig adfærd. FTU’s bestyrelse er forpligtiget til at indberette enhver sag om udelukkelse af klubber eller spillere til DTF, der tager stilling til om yderligere bør foretages i sagen. Udelukkelse kan herefter inden for en frist på fire uger, fra udelukkelsen er kommet til kundskab, forelægges for DTF’s amatør og ordensudvalg.


§ 8. Regnskab og Revision

 1. Regnskabsår følger kalenderåret. 

 2. Bestyrelsen drager omsorg for at der føres fuldstændig regnskab over FTU’s indtægter og udgifter, samt at drage omsorg for en fornuftig forvaltning af en eventuel formue.

 3. Resultatopgørelse og status udarbejdes af kassereren i januar. Det afsluttede regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 4. Regnskabet skal inden udgangen af januar være tilstillet revisoren, som i løbet af to uger skal tilendebringe gennemgangen af regnskabet, og returnere det til FTU med påførte revisionsbemærkninger.


§ 9. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger der følger af denne vedtægt, den højeste myndighed i alle FTU’s anliggender.

 2. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i februar eller marts måned.

 3. Dagsordenen skal indeholde:

  • Valg af dirigent

  • Bestyrelsens beretning

  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  • Forelæggelse af det kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent

  • Valg af formand (på valg i lige år)

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af revisor

  • Indkomne forslag

  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgået til formanden senest seks uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring skal påføres indkaldelsen til generalforsamlingen.

 1. En klub må møde med så mange personer som den har stemmer til jf. § 10.

 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, inden forhandlingerne påbegyndes. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand og lægges på hjemmesiden

 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede der er til stede jf. § 10. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægten bestemmer andet. Skriftlig afstemning kan påbydes af dirigenten, og skal foretages når mindst fem stemmeberettige fremsætter begæring herom. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte en ny afstemning, og såfremt der herefter stadig er stemmelighed er forslaget forkastet

 2. På generalforsamlingen har de personer som FTU’s bestyrelse har udnævnt til æresmedlem møde og taleret.

 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers pr. e-mail eller anden internetbaseret kommunikationtil klubberne, samt opslag på FTU’s hjemmeside. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt indeholde meddelelse om de emner der kommer til behandling, dvs. dagsorden,det reviderede regnskab, budgetforslag, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og indkomne forslag.

 4. Skulle en klub hændelsesvis ikke være blevet underrettet eller have modtaget indkaldelsen, bliver generalforsamling ikke af den grund ugyldig.

 5. Ændring af denne vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemsklubberne er til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 6. Mødeberettiget på DTF's generalforsamling er FTU's bestyrelsesmedlemmer samt FTU's medlemsklubber jf. DTF’s vedtægt.

 7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når et flertal af bestyrelsen beslutter det, og skal afholdes senest seks uger efter at denne afgørelse er truffet.
  Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, når et flertal af de under FTU hørende klubber har fremsendt anmodning herom, og skal afholdes senest seks uger efter at denne anmodning er modtaget af formanden.
  Bestyrelsen drager omsorg for, at den ekstraordinære generalforsamlings forhandlingsemner er angivet i mødeindkaldelsen.
  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel som en ordinær generalforsamling.

§ 10. Stemmeret

Stemmeret på en generalforsamling:

 1. FTU’s bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme.

 2. Medlemsklubber under FTU har hver én stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer af klubben, opgjort på baggrund af den indsendte opgørelse jf. § 4, stk. 1. 
   Det medlemstal der anvendes ved stemmeafgivelse er det til en hver tid seneste registrerede medlemstal, der er opgivet til DIF.

 3. En medlemsklub har maksimalt fem stemmer uanset antal medlemmer.

 4. Stemmeret har kun ét bestyrelsesmedlem. Klubbens bestyrelse kan dog udstede fuldmagt til ét af klubbens medlemmer som repræsentant for medlemsklubben.
   Fuldmagten afleveres til dirigenten for generalforsamlingen.

 5. En klub der står i restance ved regnskabsårets udløb har ikke stemmeret.
   Ved restance forstås ethvert tilgodehavende som en klub har fået meddelelse om senest fire uger inden årets udgang.

 6. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 11. Opløsning

 1. Forslag om opløsning af FTU skal forelægges for en generalforsamling. Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemsklubberne er til stede, og mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er dette ikke tilfældet indkaldes til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved almindelig flertal, når mindst halvdelen af medlemsklubberne er til stede.

 2. Eventuel formue og aktiver der er til stede ved opløsning af FTU tilfalder DTF, til opfyldelse af de i § 2 omtalte formål målrettet til tennissporten på Fyn. 


Ændringer af vedtægter er vedtaget på FTU’s ordinære generalforsamling den 23.2.2023.


Print versionHold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram